?

Log in

No account? Create an account
knabo el la ĉielo -- Day [entries|friends|calendar]
knaboj_neploras

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Pensu! [22 Mar 2006|04:45pm]
La malriĉuloj havas ĝin.
La riĉuloj bezonas ĝin.
Kaj se vi manĝas ĝin, vi mortos.
Kio ĝi estas?
11 comments|post comment

navigation
[ viewing | March 22nd, 2006 ]
[ go | previous day ]