?

Log in

No account? Create an account
knabo el la ĉielo -- Day [entries|friends|calendar]
knaboj_neploras

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

Fizika konflikto estas malŝparo de karno. [09 Feb 2006|04:20pm]
[ mood | alimonda ]

Nur alia tago en mia vivo,
dumtage,
kie la suno brilas oranĝkolore.
Pro falantaj cindreroj,
kie fajro bruladas.

Mia frato demandis "Kio okazis ekstere?,
ŝajnas ke la fino de la mondo baldaŭ alvenos, se ne jam."Fizika konflikto estas malŝparo de karno.

post comment

navigation
[ viewing | February 9th, 2006 ]
[ go | previous day|next day ]