?

Log in

No account? Create an account
knabo el la ĉielo -- Day [entries|friends|calendar]
knaboj_neploras

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

io interesa [27 Nov 2005|01:25am]
[ mood | necerta ]

Antaŭnelonge vere mankas al mi ideoj pri kio mi skribu. Do, mi nur montros kelkajn bildojn.Jen noktiĝo de mia balkono.


Jen amikino kaj mi , vere ebriaj kaj malbelegaj tamen feliĉaj.


Kaj jen la brako, mi desegnis ĝin plume ĉar mankis al mi io pli bona fari. Se vi ne povas legi ĝin, la vorto diras "kantu" do kantu jam!

Plaĉas al mi kanti kvankam mi ne bone kantas.

Ĉu plaĉas al vi kanti? kiu(j)n kanto(j)n?

Ĝis.

21 comments|post comment

navigation
[ viewing | November 27th, 2005 ]
[ go | previous day|next day ]